گارگاه یک روزه نقاشی تکنیک آبستره نیلوفر عزیزی در خانه موزه دکتر معین

گارگاه یک روزه نقاشی تکنیک آبستره نیلوفر عزیزی در خانه موزه دکتر معین

تکنیک آبستره

کارگاه یک روزه نقاشی تکنیک آبستره توسط نیلوفر عزیزی با مشارکت  خانه موزه دکتر معین و استادامیر جاهد در تاریخ 24 شهریور ماه برگزار می گردد

علاقه مندان می توانند جهت شرکت در این کارگاه یک روزه می توانند به آدرس

پیروزی.چهارصد دستگاه انتهای خیابان بایزید بسطامی و یا با شماره تماس 33783004 الی 5 تماس حاصل فرمایند

هنرجویان 15 سال به بالا در این کارگاه می توانند شرکت کنند و یک عدد یوم 60 در60  همراه هنرجو الزامیست.