مشخصات مدرس
سهیل جمشیدی
مدرس و برگزار کننده :در حال حاضر رزومه ای برای نمایش وجود ندارد.